PG and Non-PG Registrars

DM Registrars

Dr. Sharon Anbumalar Lionel
Dr. Abhijit Baheti
Dr. Shreyas Hanmantgad
Dr. Vishvdeep Khushoo
Dr. Sushil Selvarajan
Dr. Himal Shah Mahipatbhai
Dr. Balasaheb Wanve
Dr. Suraj Chiraniya Dagdulal

Stem cell transplant fellowship registrars

Dr. Vibhor Sharma
Dr. Rajesh Patil

Non PG registrars

Dr. Debranjini Chattopadhyay